Saltar apartados

EXPERT EN GESTIÓ I INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA

 

 

 

PRESENTACIÓ                  MATRÍCULA                OBJECTIUS                PLA D'ESTUDIS               METODOLOGIA I AVALUACIÓ                

DIRECCIÓ I PROFESSORAT       COL·LABORA            CONTACTE  

 

 

Ficha Técnica:

Titulació oficial: Expert en Gestió i intermediació immobiliària. Títol propi expedit per la Universitat d'Alacant.

Crèdits: 20 ECTS.

Període lectiu: del 8 de febrer de 2021 a l'1 de juny de 2021. 

Horari:  dilluns, dimecres i dijous de 16.00 a 21.00 h.

Modalitat: Online (Sincrona)

Idioma: Castellà.

Preu: 1.200 €.

Accés: Aquest curs està dirigit a professionals dedicats a la gestió i la intermediació immobiliària, especialment agents de la propietat immobiliària i agents immobiliaris, així com als qui aspiren a l'exercici d'aquesta activitat.

Més info

 

 

PRESENTACIÓ

El curs d'Expert en Gestió i Intermediació Immobiliària és un títol de postgrau de 200 hores (20 crèdits ECTS) co-organitzat pel Departament de Dret Civil de la Universitat d'Alacant i el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària d'Alacant (COAPI) amb la finalitat d'oferir una activitat formativa d'excel·lència en la matèria. A través d'aquest programa, es cobreix el buit d'oferta formativa superior en aquest sector a la Comunitat Valenciana, en la qual actualment no existeix cap curs d'aquestes característiques.
La configuració del curs com a títol d'Expert permet l'accés a aquest, no sols a titulats universitaris, sinó també als no titulats que complisquen amb els requisits d'accés als ensenyaments superiors o que siguen professionals de la gestió i intermediació immobiliàries i acrediten una formació mínima a través d'una prova d'accés. Tots ells podran adquirir, completar o actualitzar els seus coneixements en l'àmbit de l'assessorament, la gestió i la intermediació immobiliàries a través de sessions teòriques i pràctiques impartides per prestigiosos professors de les universitats d'Alacant i València, agents de la propietat immobiliària i reconeguts experts vinculats al sector immobiliari com a notaris, registradors de la propietat o especialistes en màrqueting.
L'enfocament multidisciplinari del curs (dret immobiliari i urbanístic, fiscalitat, deontologia, màrqueting i valoració immobiliària) i l'atenció a les situacions d'internacionalitat  garanteixen l'adquisició o perfeccionament dels coneixements i les competències necessaris per a desenvolupar professionalment amb solvència les funcions de gestió, assessorament i intermediació en el mercat immobiliari.
Així mateix, la programació de tres dies per setmana en horari de vesprada permet compatibilitzar el seguiment del curs amb el desenvolupament de l'activitat professional.

MATRÍCULA

 

PREINSCRIPCIÓN

Per a iniciar el tràmit d'acceptació, el candidat ha de realitzar una preinscripció al postgrau. La preinscripció es realitza emplenant la sol·licitud següent:

Una vegada presentada l'anterior preinscripció, hauràs de facilitar la informació necessària per a la formalització de la matrícula per e-mail a gi.inmo@ua.es enviant la següent documentació escanejada: DNI, titulació i currículum.

REQUISITS

De conformitat amb l'art. 7 de la normativa sobre ensenyaments propis de la Universitat d'Alacant (https://web.ua.es/es/continua/normativa-consolidada-sobre-ensenanzas-propias.html), es podrà accedir als ensenyaments d'un títol propi d'Expert:

a) si s'està en possessió d'un títol oficial d'Educació Superior;

b) si es reuneixen els requisits d'accés a estudis universitaris oficials en l'Espai Europeu d'Educació Superior; o

c) si així es preveu pel títol propi en qüestió, per la via de l'experiència professional, si bé en aquest cas haurà de realitzar-se una prova especial d'accés per a aquests alumnes que haurà de ser informada i aprovada pel Vicerectorat amb competències en aquests estudis.

En el cas del títol d'Expert en Gestió i Intermediació Immobiliària, la prova requerida per a l'accés per la via de l'experiència professional -que requereix el pagament de la corresponent taxa administrativa- consistirà en un qüestionari de resposta múltiple (test) sobre matèries relacionades amb l'experiència professional en l'àmbit de la temàtica del curs, destinades a comprovar que l'aspirant podrà seguir el programa de manera adequada.

La convocatòria i els detalls per a la realització de la prova es comunicaran als afectats a través d'un correu electrònic. Una vegada realitzada la prova i notificats els resultats als interessats, aquests podran formular reclamacions, que seran resoltes, si escau, per la direcció del curs.

El postgrau disposa de places limitades. La matriculació està subjecta a la prèvia acceptació del candidat per part de la Direcció o Coordinació d'aquest.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament s'efectuarà:
25% deu dies després de la matrícula com a màxim.
25% al març
50% al maig

OBJECTIUS

El Títol Propi d'Expert en Gestió i Intermediació Immobiliària de la Universitat d'Alacant pretén oferir formació per a l'acompliment professional de la gestió i intermediació immobiliària, avalant-la amb un títol universitari. A través d'aquesta formació, els estudiants adquiriran els coneixements i les competències necessaris per a gestionar i resoldre les situacions que se'ls plantegen en l'exercici de la seua professió com a agents de la propietat immobiliària, elaborar estratègies d'actuació i assessorar els seus clients.

PLA D'ESTUDIS

 

DRET IMMOBILIARI I SISTEMES D'INFORMACIÓ TERRITORIAL (1 ECTS)

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és conèixer i identificar els drets reals immobiliaris com a mecanisme de gestió patrimonial del territori, així com analitzar i aprendre a manejar els sistemes d'informació territorial en la mesura necessària per a aplicar-los a l'activitat de la gestió i intermediació immobiliària.

 • El territori i els béns immobles. Els mercats immobiliaris.
 • La gestió patrimonial del territori. Els drets reals immobiliaris.
 • La informació territorial. El Registre de la Propietat i el Cadastre. La coordinació de la informació territorial.

 

DRET DE LA CONTRACTACIÓ I LA INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA (3 ECTS)

En aquest bloc temàtic s'adquiriran coneixements i competències pràctiques sobre els diferents tipus de contractes immobiliaris, amb la perspectiva de la funció realitzada pels agents de la propietat inmobiliariay atesa l'especial complexitat dels factors d'internacionalitat. Així mateix, s'analitzarà l'activitat de gestió i intermediació immobiliària, tant pel que fa a l'aspecte contractual com quant a la regulació de l'activitat professional. 

 • El contracte en general. La protecció dels consumidors i usuaris en la contractació immobiliària.
 • Tipologia de contractes immobiliaris. Aspectes de Dret internacional privat.
 • El contracte de préstec i les seues garanties.
 • Els contractes d'intermediació immobiliària. La regulació de l'activitat professional d'intermediació immobiliària.

 

MERCAT HIPOTECARI (3 ECTS)

Aquesta assignatura es destina específicament al crèdit immobiliari i la intermediació financera. En ella s'analitzaran les qüestions relatives al contingut i la tramitació dels préstecs i crèdits hipotecaris, així com als aspectes relacionats amb la dinàmica de la garantia hipotecària.

 • El crèdit immobiliari i la intermediació financera.
 • Els préstecs i crèdits hipotecaris. Forma i contingut. Capital i interessos. Comissions i despeses. Les obligacions de transparència i avaluació de la solvència del prestatari.
 • La garantia hipotecària. Concepte, caràcters i classes d'hipoteques. La responsabilitat hipotecària. La dinàmica de la hipoteca.
 
LA TRIBUTACIÓ DELS BÉNS IMMOBLES. LA SEUA APLICACIÓ A la INTERMEDIACIÓ IMMOBILIÀRIA (4 ECTS)

L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és conèixer el marc jurídic regulador de la tributació dels béns immobles i adquirir els coneixements adequats per a la seua aplicació en l'àmbit de la gestió i intermediació immobiliària, no sols en el context nacional, sinó també en situacions de fiscalitat internacional. Amb aquesta finalitat, en aquest bloc temàtic s'analitzaran els principals impostos del sistema tributari estatal i local, amb especial incidència en els aspectes relacionats amb la tributació dels béns immobles.

 • L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques. Rendes derivades de la titularitat i de la transmissió de béns immobles.
 • L'Impost sobre el Patrimoni. Valoració dels béns immobles.
 • L'Impost sobre Transmissions Patrimonials Oneroses i Actes Jurídics Documentats. La transmissió dels béns immobles en TPO i en AJD. La tributació de les hipoteques.
 • L'Impost sobre Successions i Donacions. L'adquisició de béns immobles mortis causa o per donació.
 • L'Impost sobre el Valor Afegit. La transmissió de béns immobles en el marc d'una activitat econòmica i els arrendaments en l'IVA.
 • La tributació dels immobles en l'àmbit local. L'Impost sobre Béns immobles i l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.
 • La fiscalitat dels no residents. La tributació dels béns immobles en situacions de fiscalitat internacional.

 

URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI (2 ECTS)

Aquesta assignatura té per objecte donar a comprendre el complex marc jurídic regulador de l'ordenació del territori i l'urbanisme que deriva de la legislació estatal i, especialment, el règim de la Comunitat Valenciana.
Tot això amb la finalitat d'utilitzar amb propietat els coneixements bàsics sobre planejament, gestió i disciplina urbanística per a adquirir unes capacitats que puguen ser necessàries per a un agent de la propietat immobiliària. I en la mesura del necessari ser capaç també de comprendre les complexitats jurídiques inherents a aquest sector i uns altres amb els quals es relaciona necessàriament, com, per exemple, la legislació de domini públic marítim terrestre o les derivacions d'ordre ambiental.

 • L'ordenament urbanístic propi de la comunitat valenciana des de la regulació estatal.
 • El règim urbanístic de la propietat del sòl.
 • El planejament urbanístic i la seua execució. L'edificació i la disciplina urbanística.
 • Urbanisme i normativa sectorial.

 

MÀRQUETING IMMOBILIARI (5 ECTS)

L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar als alumnes una formació bàsica i una visió de conjunt dels aspectes fonamentals dins de l'àrea funcional de l'empresa immobiliària que els permeta afrontar la seua pràctica en l'activitat empresarial, especialment en els perfils professionals d'agent immobiliari i director de màrqueting d'una empresa immobiliària.

Aquesta assignatura serveix, per tant, com a base per a familiaritzar a l'alumnat amb els conceptes bàsics del màrqueting aplicat al sector immobiliari, incloent la investigació comercial, l'estratègia de màrqueting i els instruments de la direcció de màrqueting immobiliari (producte, preu, distribució i comunicació).

 • Anàlisi de l'entorn comercial. Procés de presa de decisió de compra del producte immobiliari
 • Anàlisi, diagnòstic i investigació de mercats immobiliaris
 • Accions estratègiques i operatives. Pla de màrqueting immobiliari
 • Les noves tendències en el màrqueting immobiliari.

 

VALORACIÓ IMMOBILIÀRIA (2 ECTS)

Aquesta assignatura té com a objecte proporcionar els coneixements i competències necessaris per a la realització de dictàmens pericials sobre el valor de mercat de béns immobles. A aquest efecte, després d'una introducció sobre els aspectes principals de la valoració immobiliària, s'estudiaran els diferents mètodes de valoració existents.

 • Introducció a la valoració. Finalitat, principis i fonts d'informació.
 • Els principals mètodes de valoració: comparació, cost de reposició, actualització de rendes i mètode residual.
 • Introducció a altres mètodes de valoració.

 

 

METODOLOGIA I AVALUACIÓ

El programa es desenvoluparà a través de sessions teòriques i pràctiques impartides online (modalitat síncrona), distribuïdes de febrer a juny en tres vesprades setmanals. Les sessions, en les quals se simultanejaran diverses assignatures, comptaran amb materials didàctics específics que seran facilitats amb antelació; i es complementaran amb tutories personalitzades ateses pel professorat de manera telemàtica.
Per a l'avaluació dels coneixements i les competències adquirits, es durà a terme una prova final teòrica i una altra pràctica de cada assignatura. Es valorarà, així mateix, la participació de l'alumnat en les classes i les activitats plantejades pel professorat.

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

DIRECCIÓN

Raquel Evangelio Llorca

Professora Titular de Dret Civil

Universitat d'Alacant

CODIRECCIÓN

Marifé Esteso Rubio

Presidenta del Col·legi oficial d'agents de la propietat immobiliària d'Alacant

ATIENZA NAVARRO, MARÍA LUISA

Professora Titular de Dret Civil

Universitat de València 

 

BARCELÓ DOMÉNECH, JAVIER

Catedràtic de Dret Civil

Universitat d'Alacant

 

BAYONA GIMÉNEZ, JUAN JOSÉ

Professor Titular de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant 


BERMUDO VALERO, MANUEL

President del Col·legi oficial d'Agents de la propietat de Sevilla

 

BUSTOS MORENO, YOLANDA

Professora Titular de Dret Civil

Universitat d'Alacant

CARRILLO GALISTEO, AURORA

Notària

Cims Majors (Cadis)

CENCERRADO MILLÁN, EMILIO

Catedràtic de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant

CREMADES NAVARRO, AMANDO JOAQUIN

Advocat. Col·legi Oficial d'Agents de la propietat inmobiiaria

EVANGELIO LLORCA, MARÍA RAQUEL

Professora Titular de Dret civil

Universitat d'Alacant

FEMENÍA LÓPEZ, PEDRO JOSÉ

Catedratico de Dret civil

Universitat d'Alacant

GIL GARCÍA, ELIZABETH

Ajudant Doctora de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant 

JIMÉNEZ CLAR, ANTONIO

Notari. Professor Associat del Departament de Dret civil

Universitat d'Alacant

LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, AURELIO

Professor Titular de Filosofia del dret i Dret intenacional privat

Universitat d'Alacant

MARTÍN LÓPEZ, JORGE

Professor Titular de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant

 

MARTÍNEZ GINER, LUÍS ALFONSO

Catedrático de Disciplinas económicas y financieras

Universidad de Alicante

 

MARTÍNEZ MUÑOZ, YOLANDA

Catedràtica de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant

MAS BADIA, MARIA DOLORES

Professora Titular de Dret Civil

Universitat de València

MORA FERNÁNDEZ, CARLOS

Consultor i dissenyador d'estratègies de màrqueting

Likert. Invetigación social aplicada

MÚRTULA LAFUENTE, VIRGINIA

Professora Titular de Dret Civil

Universitat d'Alacant

 

NUÑEZ GRAÑÓN, MERCEDES

Professora Titular de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant

 

OCHOA MONZO, JOSEP

Professor Titular d'Estudis jurídics de l'Estat

Universitat d'Alacant

 

OSTROVSKAYA, LUIDMILA

Professora Associada del Departament de Màrqueting

Universitat d'Alacant

 

PEREZ BERNABEU, BEGOÑA

Professora Titular de Disciplines econòmiques i financeres

Universitat d'Alacant

RIBERA BLANES, BEGOÑA

Professora Titular de Dret Civil

Universitat d'Alacant

RIBES RIBES, AURORA

Catedràtica de Disciplines econòmiques i financeres.

Universitat d'Alacant

RODRÍGUEZ LÓPEZ, GERMÁN

Registrador de la Propietat i Mercantil

Registre de la Propietat i Mercantil d'Oriola

SAIZ GARCÍA, CONCEPCIÓN

Professora Titular del Departament de Dret Civil.

Universitat de València

 

SOLER VILAR, JOSÉ SANTOS

Professor Associat del Departament de Dret civil

Universitat d'Alacant

COL·LABORA

 

 CATEDRA BIENVENIDO OLIVER

 

 

 

CONTACTE

LOCALITZACIÓ DE LA SECRETARIA:
Facultat de Dret
Planta Primera
CONTACTE
Telèfon: (+ 34) 965903588
E-mail: gi.inmo@ua.es

DEPARTAMENT RESPONSABLE DEL POSTGRAU
Departament de Dret civil
Facultat de Dret
Universitat d'Alacant
Ap. 99
E-03080 Alacant (Espanya)

SECRETARIA DEL DEPARTAMENT DE DRET CIVIL
HORARI D'ATENCIÓ Al PÚBLICO:
De Dilluns a Divendres, de 9.00 a 14.00 hores
AGOST TANCAT.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departament de Dret Civil


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464